Khách hàng của chúng tôi

IGS tự hào được đón tiếp các học sinh:

  • Đẩy nhanh tiến độ tín chỉ - rút ngắn thời gian tốt nghiệp bằng cách tham gia nhiều lớp học hơn.
  • Mở rộng chương trình giảng dạy – đa dạng khóa học
  • Khóa học bổ sung – bù đắp tín chỉ
  • Khóa học thử thách – các lớp AP, TestPrep và các lớp Honor.
  • Tính linh hoạt – học tập mọi lúc, mọi nơi

 

Thành công

Thất bại