Bảng Đăng Ký IGS

Với ghi danh toàn thời gian, phụ huynh và học sinh cần nộp

1) Bản sao giấy khai sinh; 

2) Bản sao hồ sơ tiêm chủng hiện tại; 

3) Bản sao bảng điểm trước đây ngoài gói ứng dụng.

 

Chuyển khoản tín dụng từ các trường Hoa Kỳ sang trường Ivy Global: Tín dụng được công nhận bởi các trường hoặc tiểu bang Hoa Kỳ được chấp nhận theo mệnh giá để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của trường Ivy Global.

 

Chuyển khoản tín dụng từ các trường khác sang trường Ivy Global: Học sinh cần cung cấp:

  • Phiếu điểm của tất cả các môn học của từng cấp lớp
  • Mô tả hoặc giáo trình từng khóa học
  • Bảng điểm chính thức

 

Chuyển khoản tín dụng từ các tổ chức khác sang trường Ivy Global: Trường Ivy Global chấp nhận tín dụng từ các tổ chức khác như đội thể thao, lớp học nghệ thuật, dịch vụ cộng đồng. học sinh cần cung cấp Hồ sơ và Mô tả các khóa học/hoạt động. Cố vấn trường Ivy Global sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ này để xác định đủ điều kiện chuyển khoản tín dụng.

 

Chuyển khoản tín dụng từ trường Ivy Global sang trường khác: Vui lòng kiểm tra với từng trường để xác minh chính sách chuyển khoản tín dụng khóa học.

 

 

 

Thành công

Thất bại