Chích Sách & Hoàn Tiền

Học sinh được chấp nhận và đăng ký lớp học đồng nghĩa với việc học sinh sẽ tham gia xuyên suốt toàn bộ khóa học. Hợp đồng của giáo viên và cam kết của các nguồn lực khác của Ivy Global được thực hiện dựa trên thỏa thuận ấy, việc này dẫn đến việc các nghĩa vụ học tập của học sinh sẽ không hoàn tất khi học sinh rút học phí.

 

Chính sách hoàn trả của Ivy Global được thiết kế sao cho những học sinh rút học phí từ khóa học sẽ cùng chia sẻ các chi phí phát sinh.

Hoàn tiền sẽ được tính dựa trên ngày và thời gian mà phụ huynh/người giám hộ thông báo cho Ivy Global về ý định ngừng học lớp Ivy Global. Tất cả các yêu cầu ngừng học phải được thông báo qua email, fax hoặc qua điện thoại.

 

Hoàn trả học phí được xác định theo lịch trình sau đây:

Để nhận được một khoản hoàn trả học phí đầy đủ, phụ huynh/người giám hộ của học sinh phải thực hiện yêu cầu ngừng học không muộn hơn 5:00 chiều. Giờ chuẩn theo khu vực miền đông hoặc giờ Việt Nam dành cho phụ huynh tại Việt Nam vào ngày dương lịch thứ bảy kể từ ngày học sinh đăng ký lớp học. Ngày này được tính vào ngày học sinh đăng ký và không phải ngày học sinh thực sự  tham gia hay đăng nhập vào khóa học.

 

Học sinh thông báo cho Ivy Global về ý định ngừng học sau ngày học thứ bảy sẽ không đủ điều kiện để được hoàn trả học phí và học sinh sẽ nhận được chữ W (rút tiền) trên bảng điểm của mình. Những học sinh rút tiền sau ngày thứ 20 dương lịch sẽ không đủ điều kiện để được hoàn trả học phí và sẽ nhận được chữ W/F (rút/thất bại). Điểm số này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc tính điểm trung bình chung của học sinh trên bảng điểm.

 

Nhân viên hành chính và giáo viên của Ivy Global sẵn sàng hỗ trợ học sinh và phụ huynh/người giám hộ trong việc cân nhắc các lựa chọn thay thế khác để có thể giúp đỡ học sinh hoàn thành khóa học thay vì rút học phí.

 

 

 

 

 

Thành công

Thất bại