Về Học Thuật

Lộ trình học tập: Tiểu học đến Trung học phổ thông.

  • Chương trình học của chúng tôi phù hợp với con trẻ
  • Đánh giá học tập: bảng điểm, giáo viên, cố vấn => tùy chỉnh lộ trình học cá nhân.
  • Thấu hiểu phong cách học tập của học sinh là một điều rất quan trọng trong môi trường học tập có khoảng cách.

 

 

Thành công

Thất bại