Đóng Góp Từ Phụ Huynh

Tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên IGS đều đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung: thúc đẩy học sinh đạt được mục tiêu cá nhân và học thuật.

  • học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên được cung cấp nguồn tài nguyên và dịch vụ thích hợp để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
  • IGS tiến hành đánh giá chương trình thường xuyên về hiệu suất học tập của học sinh để nhà trường theo dõi được tiến độ học tập của học sinh.
  • IGS làm việc cùng gia đình học sinh để nâng cao sự hợp tác và hỗ trợ trong quá trình thành công của các em.

Nhân viên IGS tận dụng các cơ hội để chia sẻ, giao tiếp và hợp tác để phát triển một môi trường cộng đồng học tập lớn rộng hơn.

 

Bậc Tiểu Học

Elementary School Login

2020-2021 Elementary School Course Catalog

 

Bậc Trung Học Cơ sở

Middle School Login

2020-2021 Middle School Course Catalog

 

Bậc Trung Học Phổ Thông

High School Login

2020-2021 High School Course Catalog

 

 

 

 

Thành công

Thất bại